(1)
กอบกิจสุมงคล ก.; เอื้ออารี เ.; วรอาคม อ.; แสนเจริญสุทธิกุล น. ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี. JHNR 2013, 27.