(1)
เจริญสุข เ.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. JBCN_Bangkok 2013, 27.