(1)
รวีพิสุทธิ์ จ.; อังสุโรจน์ ย. ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2013, 27.