(1)
ฤทธิ์ธาทร ข.; ตรีเดช ป.; ครึกครื้นจิตร พ. การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด. JHNR 2013, 27.