(1)
ศรีเกษม บ.; วิวัฒน์วานิช ส. ผลของการจัดรูปแบบการพยาบาลต่อจำนวนวันนอนของผู้ป่วยศัลยกรรม และ ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถี. JBCN_Bangkok 2013, 26.