(1)
ศรีมีชัย และคณะ จ.; สันตวาจา จ. เปรียบเทียบพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพผู้เข้าอบรมระยะสั้น หลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JBCN_Bangkok 2013, 26.