(1)
ปานเจริญ ร.; ตรีเดช ป.; ครึกครื้นจิตร พ. การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง. JHNR 2013, 26.