(1)
ตรีเดช ป.; ครึกครื้นจิตร พ.; ธนกาญจน์ น. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล. JHNR 2013, 26.