(1)
บึงอ้อ ก.; ศิริมัย ว. พฤติกรรมการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JBCN_Bangkok 2013, 26.