(1)
ขันเงิน และคณะ อ.; แก้วจันทรา ไ. ความรู้สึกต่อการปฏิบัติงานผิดพลาดบนตึกผู้ป่วยของ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JBCN_Bangkok 2013, 26.