(1)
ศรีจำนงค์ น.; รวิวรกุล ท.; ละกำปั่น ส.; มาลาธรรม พ. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. JHNR 2013, 26.