(1)
โพธิสา ส.; เฮงพระพรหม ส.; นิ่มนวล อ. ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการสัมผัสเลือดและ/หรือสิ่งคัดหลั่งจากผู้ป่วยของ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2013, 26.