(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. JBCN_Bangkok 2015, 31, 141-144.