(1)
อิสสระสงคราม ไ.; บุญประคอง ท.; จันทร์แก้ว เ. ความรู้และการปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อของอาสาสมัคร ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร KNOWLEDGE AND PRACTICES IN CONTROL AND PREVENTION OF COMMUNICABLE DISEASES OF CHILDCARE VOLUNTEERS IN EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT CENTERS,. JBCN_Bangkok 2015, 31, 80-91.