(1)
เวียงเงิน ส.; วิวัฒน์วานิช ส. ผลของการใช้การวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยสูงอายุต่อจำนวนวันนอนและความพึง พอใจของพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม. JBCN_Bangkok 2013, 25.