(1)
จันทรภูมี เ.; ศรีสถิตย์นรากูร บ. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล. JBCN_Bangkok 2013, 25.