(1)
ไขนภา แก้วจันทรา ไ.; อยู่ใจเย็น ม.; สุวิทยะศิริ เ.; เพชรประไพ ณ. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. JBCN_Bangkok 2013, 25.