(1)
รัตนไทย และคณะ ผ. การให้คุณค่าวิชาชีพพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JBCN_Bangkok 2013, 25.