(1)
เกื้อนพกุล ม.; ทวนพรมราช อ.; เพียรพิจารณ์ อ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. JBCN_Bangkok 2013, 25.