(1)
จิโรจน์กุล ป.; กิจสมพร จ. การทบทวนสถานการณ์งานวิจัย ด้านสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข ในหน่วยบริการปฐมภูมิ. JBCN_Bangkok 2013, 25.