(1)
บุญศิลป์ ส.; รัชวัตร์ ป.; เปรื่องเดช ส. ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE. JBCN_Bangkok 2015, 31, 50-60.