(1)
โพธิ์พัฒนชัย อ.; ศรเกษตริน อ.; จันทรา ร. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล. JHNR 2015, 31, 1-12.