(1)
อิสสระสงคราม ไ.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. ความคาดหวังของเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่มีต่อ การบริหารจัดการโครงสร้างใหม่ EXPECTATIONS OF PERSONNELS OF THE OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL ON THE NEW STRUCTURE ADMINISTRATION. JBCN_Bangkok 2015, 28.