(1)
ติรไพรวงศ์ ย.; มิตรสัมพันธ์ น. . ม.; นิลวัชรมณี จ. น.; ศิริศุภลักษณ์ พ. . ศ. การใช้และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต USAGE AND BARRIER OF USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) FOR TEACHING AND LEARNING OF INSTRUCTORS IN BACHELOR OF NUR. JHNR 2014, 30, 77-86.