(1)
พิมปา ฤ.; ธีระวิวัฒน์ ม.; อิมามี น.; ตันสกุล ส. พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE. JBCN_Bangkok 2014, 30, 14-25.