(1)
เพียรพิจารณ์ อ. รู้คิดจากชีวิตคนทํา. JBCN_Bangkok 2014, 30, 104-108.