(1)
เพียรพิจารณ์อ. รู้คิดจากชีวิตคนทํา. JHNR 2014, 30, 104-108.