(1)
ดีมะการพ.; สิริธรังศรีบ. คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case Study of an Administrator Who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan. JHNR 2014, 30, 48-57.