(1)
นุราภักดิ์ อ.; สมภพเจริญ ม.; เติมศิริกุลชัย ล.; เก่งการพานิช ม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปกป้องสิทธิของตนเองจากควันบุหรี่มือสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานคร FACTORS CORRELATED WITH ASSERTIVE BEHAVIOR FROM SECOND-HAND SMOKE IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK METROPOLITAN. JBCN_Bangkok 2014, 30, 37-47.