(1)
จิโรจน์กุลป.; อนนท์รัตน์ก.; รัตนานุกูลง. การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ Development of an Authentic Health Promotion Behaviors Assessment Tool Using Pender’s Health Promotion Model. JHNR 2014, 30, 57-71.