(1)
แก้วทองน.; เติมศิริกุลชัยล.; ลีระพันธ์ป.; เก่งการพานิชธ.; แก้วดำเกิงข. ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE. JHNR 2014, 30, 45-56.