(1)
ศิริสม น.; ลีระพันธ์ ป.; เก่งการพานิช ธ.; เก่งการพานิช ม. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของข้าราชสำนักที่ปฏิบัติงานภายในเขตสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต FACTORS RELATED TO EXERCISE BEHAVIOR AMONG OFFICERS IN SUANCHITRALADA, DUSIT PALACE. JBCN_Bangkok 2014, 30, 34-44.