(1)
นาคกุล ล.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว.; ศิริ ส. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel). JHNR 2014, 30, 22-33.