(1)
ภูมิสวัสดิ์ น.; สุวิทยะศิริ น.; ไชยทรัพย์ น. การรับรู้ประโยชน์ของการส่งเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลราชวิถี Perceived Benefits and Health Promoting Behaviors in Pregnant Women at Antenatal Clinic of Rajavithi Hospital. JBCN_Bangkok 2013, 29, 80-94.