(1)
ศรีจันทร์ อ.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL. JHNR 2013, 29, 44-57.