(1)
อินทรสงเคราะห์ ด.; ตรีเดช ป.; ปั้นดี ว. การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN. JHNR 2013, 29, 65-81.