(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. Full Journal. JHNR 2021, 37.