(1)
ศรีสวัสดิ์ ส. .; เฮงอุดมทรัพย์ ภ. .; ชัยเสนา ดาลลาส จ. . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม. JBCN_Bangkok 2021, 37, 74-85.