(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. ปกหลัง. JBCN_Bangkok 2021, 37.