(1)
ทิพย์กาญจนเรขา ก. ปกหน้า. JBCN_Bangkok 2021, 37.