(1)
โพธิ์สุวรรณ์ จ.; รอดจากภัย ย. .; อับดุลลากาซิม ป. .; วงษ์สุทธิเลิศ อ. . ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วย โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ. JBCN_Bangkok 2022, 38, 73-83.