(1)
อภิสิทธิวาสนา น. .; ศรีชัยรัตนกูล เ. . .; เทียมหมอก ม. . . สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. JBCN_Bangkok 2021, 37, 254-266.