(1)
ศรีคำภา ส. .; มูลศาสตร์ ส. .; ทิพย์กาญจนเรขา ก. . . การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. JBCN_Bangkok 2022, 38, 197-212.