(1)
ศรีดาเกษ เ. . .; โชติชัย เ. . ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการมีเพศสัมพันธ์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดขอนแก่น. JBCN_Bangkok 2021, 37, 99-111.