(1)
ศฤงคาร ท. .; นิรัตธราดร ม. .; รัชนกุล ป. . ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองและครอบครัวต่อพฤติกรรม การควบคุมระดับน้ำตาลและระดับน้ำตาลสะสมในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. JBCN_Bangkok 2022, 38, 86-96.