(1)
เทียบฤทธิ์ ส. .; เทริ์นโบล์ น. . .; ศรีภูวงษ์ ช. .; ศรีภูวงษ์ ว. .; ศรีดาเกษ เ. . . ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน. JBCN_Bangkok 2021, 37, 229-240.