(1)
ธรรมกุล ด. .; ศุกลปักษ์ ม. . นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอน. JBCN_Bangkok 2020, 36, 284-292.