(1)
สินธุชัย ส. .; อุบลวรรณ ก. .; พานิชกุล ก. . การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน. JBCN_Bangkok 2020, 36, 273-283.