(1)
ชัยราช ส. .; ขลังธรรมเนียม ก. .; นทีธนสมบัติ ก. . . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดเอ วัน. JBCN_Bangkok 2020, 36, 204-219.