(1)
บุษยพรรณพงศ์ ห. . .; ยงศร จ. .; โปณะทอง จ. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างทักษะการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก. JBCN_Bangkok 2020, 36, 178-191.